ADVERBS OF FREQUENCY

Monday, December 21, 2009Adverbs of Frequency คือ คำกริยาวิเศษที่บอกความถี่ในการเกิด

ของเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเกิดบ่อยครั้งแค่ไหน เช่น

always - เสมอ

often - บ่อยๆ

usually - ปกติ

frequently - บ่อย

sometimes - บางครั้ง

rarely - นานๆครั้ง

ever - เคย

never - ไม่เคย

everyday - ทุกๆวัน

every week - ทุกๆสัปดาห์

การใช้ Adverbs of Frequency ในประโยค

PRESENT SIMPLE TENSE

Present Simple Tense คือ Tense ที่ใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยอาจเป็นความจริงในขณะนั้น

เช่น  ความสามารถเฉพาะอย่างของบุคคลหนึ่ง หรือกิจวัตรประจำวัน

ของบุคคลหนึ่ง เช่น หรือสิ่งที่เป็นความจริงตลอดกาล เช่น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ


1. John plays football well.


2. My parents read the newspaper everyday.


3. The sun rises in the east.


PRESENT CONTINUOUS TENSE

Sunday, December 13, 2009
Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense คือ โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแสดงความเป็นปัจจุบัน เมื่อต้องการแสดงให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นกำลังเกิดขึ้นในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ ตัวอย่างเช่น

1. การกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดประโยคนั้น เช่น

I am reading a book.

John is playing football.


2. เป็นการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้พูดเชื่อว่าจะกระทำอย่างนั้นจริง ๆ เช่น

Malee is going to Chiangrai tomorrow.

We are buying this car.

รูปคำกริยา (Verb Form) คือ is / am / are + คำกริยาเติม ing

THERE IS & THERE ARE

Saturday, December 12, 2009

วิธีการใช้ There is และ There are


There is / There are มีความหมายว่าว่า "มี" เป็นคำที่ใช้แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ มีอยู่ หรือ "มีอะไรอยู่

ที่ไหน" เช่นThere is a chair in the roome.


There is a red clock in the room.


There are many books on the shelf.


There are two pillows on the bed.ประโยคบอกเล่า


ซึ่งหากสังเกตจากประโยคตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า There is / There are มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่

กับคำนามที่ใช้ในประโยค ดังต่อไปนี้ คือ

NOUNS (SINGULAR/PLURAL)

Thursday, December 10, 2009


คำนามเอกพจน์ / พหูพจน์ (Singular nouns /Plural nouns)

คำนามในภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับการนับมี 2 ชนิดก็ คือ

1. นามนับได้ (countable nouns) สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural )

2. นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns ) โดยทั่วไปจะมีรูปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้

วิธีการเปลี่ยนคำนามนับได้เอกพจน์ให้ให้กลายเป็นคำนามพหูพจน์ คือ นามนับได้ทั่วไป ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม - s ที่ท้ายคำ ส่วนคำนามนับไม่ได้โดยทั่วไปทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )

DEFINITE ARTICLE (THE)DEFINITE ARTICLE (THE) เป็นคำคุณศัพท์ประเภทหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านาม ทั้งคำนามประเภทนับได้ (Countable Noun) และคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable Noun) ทั้งที่อยู่ในรูปเอกพจน์ (Singular Noun) และพหูพจน์ (Plural Noun) เพื่อให้นามนั้น มีความหมายเฉพาะเจาะจง


วิธีการใช้ THE

1. ใช้ the กับสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว

the earth the sun the sky

the moon the north the world

the west the White House

2. ใช้ the กับคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะต่อไปนี้

ชื่อแม่น้ำ : The Mekhong River, The Nine, The Ganges

ชื่อคลอง : The Bangluang Canal, The SanSab Canal

ชื่อทะเล : The China Sea, The Red Sea

ชื่อทะเลทราย : The Sahara, The Gobi

ชื่อมหาสมุทร : The Atlantic Ocean, The Pacific Ocean

ชื่อเรือ : The Britania, The Andaman Princess

ชื่ออ่าว : The Gulf of Siam

ชื่อช่องแคบ : The Strait of Dover

ชื่อทิวเขา : The Alps, The Rockies

* หมายเหตุ ถ้าเป็นชื่อภูเขา เพียงลูกเดียว ไม่ต้องมี The เช่น Mount Whitney, Mount Fujiyama, Mount Everest

ชื่อหมู่เกาะ : The Philippines, The West Indies

ชื่อโรงแรม : The Central Hotel, The Royal Hotel

ชื่อสโมสร : The Rotary Club, The British Club

ชื่อสมาคม : The Y.M.C.A.

ชื่อหนังสือพิมพ์ : The Bangkok Post, The Nation

ชื่อห้างร้าน องค์การ สถาบัน : The Bangkok Bank Ltd.

ชื่อโรงหนัง ชื่อโรงละคร : The Siam Theatre

ชื่อหนังสือสำคัญทั่วไป : The Bible, The Koran

ชื่อสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ : The Taj Mahal

ชื่อประเทศที่มีคำว่า Union, United, Republic: The United States

3. ใช้ the กับคำนามที่กล่าวซ้ำ (repeated nouns) เช่น

Our country has a king. The king is very kind.

4. ใช้ the นำหน้าคำนามที่แสดงลำดับที่ (Ordinal Number) เช่น the first, the second, the fifth, the last

5. ใช้ the นำหน้าคำ adjective ที่แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative degree) เช่น

Sue is the most beautiful woman in this group.

Sutep is the tallest boy in this classroom.

6. ใช้ the นำหน้าชื่อสกุล (และเป็นพหูพจน์เสมอ) หมายถึง ครอบครัว เช่น

The Smiths, The Browns, The Wilsons.

7. ใช้ the กับคำ adjective บางตัว ซึ่งใช้แทนคำนาม หมายถึง “พวก....” และถือว่าเป็นพหูพจน์เสมอ เช่น

The blind should be taken care of by the government.

The rich are sometimes selfish.

The brave are always respected.

8. ใช้ the นำหน้าชื่อเครื่องดนตรีต่างๆ เช่น

The flute is on the piano.

Jirayut can play the guitar very well.

9. ใช้ the กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์ เช่น

the head the neck the mouth

the nose the finger the chin

10. ใช้ the กับคำนามที่มีประโยคหรือวลีขยายความ เช่น

The book on the floor is mine.

The man who is standing over there is my teacher.

11. ใช้นำหน้าคำ adjective หรือ adverb ในขั้น Comparative Degree เพื่อทำให้มีความหมาย “ยิ่ง...ยิ่ง...” เช่น

The more I see her the more I love her.

The sooner the better.

12. ใช้ the นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่เป็นสัตว์ สิ่งของ จะหมายถึงกลุ่มหรือพวกของสิ่งนั้น เช่น

The dog is a faithful animal.

The tiger is a fierce animal.

13. ใช้ the กับคำนามที่ชี้เฉพาะซึ่งผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึง สิ่งของอันใด เช่น

Shut the door! (ผู้ฟังเข้าใจว่าปิดประตูบานไหน)

I had trouble with the car this morning.* ไม่ใช้ article “the” ในกรณีต่อไปนี้

1. นามพหูพจน์และนามนับไม่ได้ที่กล่าวลอยๆ ไม่เจาะจง เช่น

A woman likes beautiful clothes.

Water is composed of hydrogen and oxygen.

2. เมื่อนามนั้นเป็นชื่อฤดู เช่น

He prefers winter to spring.

3. ชื่อกีฬาต่างๆ เช่น

We play tennis and football every day.

I want to play basketball.

4. ชื่อวิชาต่างๆ ที่ใช้ในความหมายทั่วๆ ไป เช่น

We are learning English.

They are studying Thai.

แต่ถ้าชื่อวิชานั้นทำหน้าที่เป็นคำ adjective ขยายคำนามคำอื่นด้วย จะใช้ the นำหน้าได้ เช่น

I am teaching the English language.

We are in the Thai class.

5. ชื่อประเทศ ทวีป เมือง มหาวิทยาลัย โรงเรียน ถนน เช่น

He is studying at Chulalongkorn University.

Chartchai went to Switzerland last month.

Thailand is in Asia.

6. ชื่อวันหยุดต่างๆ เช่น

He was born on Christmas Day.

Songkran Day is on April 13.

7. หน้าชื่อยศ, ตำแหน่ง, ชั้น หรืออาชีพที่กล่าวนำหน้าชื่อบุคคล เช่น

President John F. Kennedy

Professor Smith

Doctor Saner

Prime Minister Taksin

แต่ถ้าเรียกชื่อ ยศ ตำแหน่ง หรืออาชีพ แทนชื่อจะใช้ the นำหน้าได้ เช่น

The teacher is coming.

The Prime Minister will go to the U.S.A.


Download Exercise Here !!!!


Resources:

1. http://gpa.tmk.ac.th

2. http://www.edufind.com/ENGLISH/grammar/DETERMINERS3.cfm

3. http://sear.toptestcenter.com/

INDEFININITE ARTICLE (A, AN)INDEFINITE ARTICLE (A/AN) คือ คำคุณศัพท์ที่ทำหน้าใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์  ที่กล่าวถึงโดยทั่วๆ ไป ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง


วิธีการใช้ (A/AN)

1. ใช้ a/an กับคำนามนับได้เอกพจน์ เมื่อเป็นการกล่าวถึงโดยทั่วไป หรือเมื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรก เช่น

     A dog has four legs.

                                                            A doctor is standing in front of the bank.

2. ใช้ a/an เมื่อแสดงจำนวน = หนึ่ง เช่น

     I bought a car yesterday.

     I ate an orange this morning.

3. ใช้ an นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ หรือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยรูปพยัญชนะแต่ออกเสียงเป็นสระ เช่น

     an octopus                        an hour                     an umbrella

     an honor                           an ambulance            an honest man

   ใช้ a นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ หรือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยรูปสระแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ เช่น

     a woman                           a university               a pen

     a union                              a house                    a unity

4. ใช้ a/an เมื่อกล่าวถึงอาชีพ หรือหน้าที่การงาน เชื้อชาติ และศาสนา เช่น

     Smith is a doctor. Jack is an engineer.

     He is a bank manager. He is a Christian.

     David is an American.

5. ใช้ a/an เมื่อหมายถึง = ต่อหนึ่ง (ในการบอกราคาหรือความเร็ว)

     20 Baht a dozen = 20 Baht per dozen

     60 km. an hour = 60 km. per hour

     15 times a day = 15 times per day.

6. ใช้ a นำหน้าสำนวนที่บอกปริมาณต่อไปนี้ (ซึ่ง a ไม่ได้หมายถึงหนึ่ง)

     a couple a little a great deal of

     a good deal of a lot of a great many of

     a few a dozen a hundred

และวลี (phrase) เหล่านี้ก็จะใช้ a นำหน้าเสมอ เช่นกัน

     a short time = เวลาอันสั้น

     a long time = เวลาอันยาวนาน

     all of a sudden = ปุบปั๊บ, ทันที

     as a rule = โดยปกติ / ตามความจริงแล้ว

7. ใช้ a/an นำหน้าโรคภัยไข้เจ็บ เช่น

     I have a cold.                  

     I have a headache.

     She has a pain in her back.

     I have an earache.

8. ใช้ a,an ในสำนวนที่มีคำต่อไปนี้นำหน้าคือ such, quite, rather, many

     We didn't expect such a hot day.
     He is quite a good boy.
     It was rather a short trip.
     Many a place in Thailand impressed them.

9. ใช้ a, an หลังโครงสร้างต่อไปนี้

     so + adjective+a + นามนับได้ เอกพจน์ ( such a+ นาม ) เช่น

     We didn't expect so great a crowd. .
     too + adjective + a + นามนับได้ เอกพจน์

     This is too hard a job for him.

     however + adjective + a + นามนับได้เอกพจน์

     However nice a girl she is, he never like her.

     as + adjective + a + นามนับได้ เอกพจน์+ as

     She is as good a student as you are.เธอเป็นนักเรียนที่ดีเช่นเดียวกับคุณ

หมายเหตุ: สำนวนในภาษาอังกฤษที่ใช้ a,an

all of a sudden ทันใดนั้น                       in a hurry/rush อย่างเร่งรีบ

as a matter of fact อันที่จริงแล้ว            in a good/bad mood อารมณ์ดี/เสีย

as a rule ตามปกติ โดยทั่วไป               keep an eye on เฝ้าดู

do a favor ช่วยเหลือ                            make a decision ตัดสินใจ

earn a living หาเลี้ยงชีพ                        make a living หาเลี้ยงชีพ

give an idea ให้ความคิด                       make a mistake ทำผิด

go for a walk เดินเล่น                           make a noise ทำเสียงดัง

go for a ride นั่งรถเล่น                          make a speech กล่าวสุนทรพจน์

have a good time สนุกสนาน                 make a wish อธิษฐาน

have a hair cut ตัดผม                           make a fool of ทำให้ขายหน้า

it's a shame น่าขายหน้า                       make a request ขอร้อง

it's a pity that น่าเสียดาย,น่าสงสาร     tell a lie, tell lies โกหก

take a trip เดินทาง                              take a look at มอง ดู

take a picture ถ่ายรูป                           keep a secret เก็บเป็นความลับ

take a seat นั่ง                                      in a position to อยู่ในฐานะที่จะ

with a view to เพื่อจะทำให้                  on a large scale อย่างมาก

on an/the average โดยเฉลี่ย                make a remark ให้ข้อสังเกต

a couple of สองสาม                           play a joke on ล้อเล่น* ไม่ใช้ a/an นำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์ คำนามที่เป็นนามธรรมหรือนามนับไม่ได้ (เอกพจน์) เช่น

                  a child                     children                  love

                 a book                      books                   honesty       

                 water                        ambition                sand

                responsibility


* ไม่ใช้ a/an นำหน้ามื้ออาหาร เว้นแต่มีคำ adjective นำหน้ามื้ออาหารนั้นๆ เช่น

     We had breakfast at 07.00. They have lunch at 12.00.

ยกเว้นเมื่อต้องการชี้เฉพาะมื้ออาหารหรือมีคำคุณศัพท์ขยายข้างหน้า เช่น

    We had a special breakfast at 07.00.

    We had an important breakfast this morning.


Resources:
 
1. http://gpa.tmk.ac.th3. http://sear.toptestcenter.com/

POSSESSIVE ADJECTIVE

Saturday, December 5, 2009Possesive adjectives are used to show ownership or possession.


The possessive adjectives are:

Subject pronoun                Possessive adjective

I                                        my

you                                   your

he                                      his

she                                    her

it                                       its

we                                   our

they                                  their

For example:

That's my folder.

* " My" is an adjective which shows that I am the owner of the folder.

Notes:

A possessive adjective is similar or identical to a possessive pronoun; however, it is used as an adjective and modifies a noun or a noun phrase.

For example:

I can't complete my assignment because I don't have the textbook.

* In this sentence, the possessive adjective "my" modifies the noun "assignment".

What is your phone number?

* Here the possessive adjective "your" is used to modify the noun phrase "phone number"

The cat chased its ball down the stairs and into the backyard.

* In this sentence, the possessive adjective "its" modifies "ball".


Download Exercise Here !!!!

Resource:

1. http://www.englishlanguageguide.com/
2. http://ies1libertas.edu.gva.es/departamentos/ingles/PDFs/primero/eposs1e1.pdf (exercise)
 

Copyright © 2009 Grunge Girl Blogger Template Designed by Ipietoon Blogger Template
Girl Vector Copyrighted to Dapino Colada